شیر پروانه ایی اهرمی – شیرالات چدنی پروانه ایی

شیر پروانه ایی اهرمی – پرشین مالکو – شیر پروانه ایی چدنی – شیر پروانه ویفری

کالا سایز قیمت

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)اهرمی سیت استیل

در تمام سایز ها تماس بگیرید

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

در تمام سایز ها تماس بگیرید

شیر پروانه ویفری PN16 زتکاما

در تمام سایز ها تماس بگیرید

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) اهرمی میراب

در تمام سایز ها تماس بگیرید

شیر پروانه ای ساده

در تمام سایز ها تماس بگیرید
شیر پروانه ای- شیر پروانه ای ویفری- شیر پروانه ای فلنجدار- شیر پروانه ای میراب

شیر پروانه ای- شیر پروانه ای ویفری- شیر پروانه ای فلنجدار- شیر پروانه ای میراب