کالا سایز قیمت

سه راهی مانیسمان ایران اتصال

در تمام سایز ها تماس بگیرید

سه راهی بنکن

در تمام سایز ها تماس بگیرید

سه راهی مانیسمان جوی رده 40

در تمام سایز ها تماس بگیرید

سه راهی جوشی مانیسمان وادراتی

در تمام سایز ها تماس بگیرید

سه راه جوشی مانیسمان برای انشعاب گرفتن از خط اصلی لوله مورد استفاده قرار میگیرد .

سه راه جوشی مانیسمان وارداتی بصورت مساوی و تبدیلی تولید میشود .

اتصالات مانیسمان مقاومت بالاتری نسبت به اتصالات درزدار دارند .

سه راه بدون درز بصورت 90 درجه تولید میشود .

سه راه مساوی مانیسمان