قیمت لوله اتصالات یزد بسپار

لوله اتصالات یزد بسپار

 

فروش لوله اتصالات یزد بسپار در سایزهای مختلف

 

لوله آلوپایپ
۲۰ mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

شیرفلکه
۲۰ mm
25 mm
32 mm
شیرفلکه ۴۵ درجه
۲۵ mm
شیرتکضرب
۲۰ mm
25 mm
32 mm
سه راهی معمولی
۲۰ mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
سه راهی تبدیل
۲۰*۲۰*۲۵ mm
25*20*25 mm
20*25*32 mm
25*25*32 mm
32*20*32 mm
32*25*32 mm
40*20*40 mm
40*25*40 mm
40*32*40 mm
50*32*50 mm
50*40*50 mm
63*50*63 mm
75*63*75 mm
90*75*90 mm
سه راهی بوشن فلزی
۲۰*۱/۲ mm
25*1/2 mm
25*3/4 mm
سه راهی بوشن فلزی بستدار
۲۰*۱/۲ mm
سه راه کنج ۹۰ درجه
۲۵ mm
زانویی یکطرف بوشن فلزی
۲۰*۱/۲ mm
20*3/4 mm
25*1/2 mm
25*3/4 mm
32*1 mm
زانویی مغزی فلزی
۲۰*۱/۲ mm
20*3/4 mm
25*3/4 mm
32*1 mm
زانویی مغزی فلزی بست دار
۲۰*۱/۲ mm
20*3/4 mm
زانویی تبدیل ۹۰ درجه
۲۵*۲۰ mm
زانویی ۹۰ درجه
۲۵ mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
زانویی ۴۵ درجه
۲۰ mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
زانو چپقی ۹۰ درجه
۲۵ mm
درپوش مخروطی
۲۰ mm
درپوش رزوه دار
۲۵ mm
32 mm
تبدیل۲۰*۲۵ mm
32*20 mm
32*25 mm
40*20 mm
40*25 mm
40*32 mm
50*20 mm
50*25 mm
50*32 mm
50*40 mm
63*32 mm
63*40 mm
63*50 mm
75*50 mm
75*63 mm
90*75 mm
بوشن

۲۰ mm
25 mm
32 mm
40mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

بست شیرمخلوط
بست دوقلو

اتصال یکطرف بوشن فلزی

اتصال یکطرف بوشن فلزی شش گوش
اتصال مغزی فلزی

اتصال یکطرف بوشن فلزی

اتصال یکطرف بوشن فلزی شش گوش

اتصال مغزی فلزی

اتصال دیواری دوبل