قیمت میلگرد

میلگرد

 

قیمت انواع میلگرد اجدار و ساده ذوب اهن اصفهان , نیشابور , کرمانشاه , تاکستان , ابهر , کوثر , البرز , میانه , ارین , قزوین , اهواز ,

نمره  ۸ اجدار

نمره  ۱۰ اجدار

نمره  ۱۲ اجدار

نمره  ۱۴ اجدار

نمره  ۱۶ اجدار

نمره  ۱۸ اجدار

نمره  ۲۰ اجدار

نمره  ۲۵ اجدار

نمره  ۳۰ اجدار

نمره  ۳۲ اجدار

نمره  ۳۵ اجدار

نمره  ۴۰ اجدار

نمره  ۴۲ اجدار

نمره ۴۵ اجدار

نمره ۵۰ اجدار

نمر ه ۸ ساده

نمره ۱۰ ساده

نمره۱۲ ساده

نمره ۱۴ ساده

نمره ۱۶ ساده

نمره ۱۸ ساده

نمره ۲۰ ساده