گیت ولو

انواع گیت ولو در مدلهای موازی , گوه ای , گوه ای صلب , گوه ای قابل انعطاف

شرح مختصر گیت ولو

یک gate valve با حرکت خطی که برای شروع یا قطع جریان سیال استفاده می شود این ولو قابل تنظیم نبوده و قابلیت تنظیم دریچه ای جریان را نیز ندارد نام

gate کشو از قرار گرفتن دیسک در جریان سیال مشتق گردیده است به gate valve گاهی اوقات slide valve نیز گفته می شود این ولو ها جهت رساندن افت

فشار به پایین ترین سطح مورد استفاده قرار می گیرد این ولوها دارای حرکت خطی می باشند این نکته مهم است بدانیم قطر ورودی سیال به داخل ولو دقیقا

همان قطر لاین باشد

3-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM