مهره ماسوره فشارقوی

مهره ماسوره فشارقوی

یمت مهره ماسوره فشارقوی فروش انواع مهره ماسوره فشارقوی

مهره ماسوره کلاس 2000 , مهره ماسوره کلاس 3000 , مهره ماسوره کلاس 6000 , مهره ماسوره کلاس 9000

مهره ماسوره دنده ای , مهره ماسوره ساکت ,

مهره ماسوره کربن استیل , مهره ماسوره استنلس استیل

مهره ماسوره فشارقوی کربن استیل a105, مهره ماسوره فشارقوی استنلس استیل 304 , مهره ماسوره فشارقوی استنلس استیل 316 ,

سایز انواع مهره ماسوره :

مهره ماسوره 3/8

مهره ماسوره 1/2

مهره ماسوره 3/4

مهره ماسوره “1

مهره ماسوره 11/4

مهره ماسوره 11/2

مهره ماسوره “2

مهره ماسوره 21/2

مهره ماسوره “3

مهره ماسوره “4

45-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM