لوله اتصالات نیوپایپ

لوله اتصالات نیو پایپ 16

لوله اتصالات نیو پایپ 20

لوله اتصالات نیو پایپ 25

لوله اتصالات نیو پایپ 32

لوله اتصالات نیو پایپ 40

لوله اتصالات نیو پایپ 50

لوله اتصالات نیو پایپ 63

فوم لوله ای 16

فوم لوله ای 20

فوم لوله ای 25

فوم لوله ای 32

فوم لوله ای 40

فوم لوله ای 50

فوم لوله ای 63

1/2″ مغزی

3/4″ مغزی

1″ مغزی

3/4″*1/2″ تبدیل رو پیچ

3/4″*1″ تبدیل رو پیچ

1/2″ مغزی رو پیچ تو پیچ

3/4″ مغزی رو پیچ تو پیچ

1″ غزی رو پیچ تو پیچ

1/2*3/4 تبدیل رو پیچ 3/4 تو پیچ 1/2

3/4″*1/2″ تبدیل رو پیچ3/4″ تو پیچ”1/2

1″*3/4″ تبدیل رو پیچ3/4″ تو پیچ 1″

3/4″*1″ تبدیل رو پیچ1″ تو پیچ3/4″

1/2″ زانویی 90 درجه

3/4″ زانویی 90 درجه

1/2″ چیقی

3/4″ چیقی

1″ چیقی

1/2″ سه راهی

3/4″ سه راهی

1″ سه راهی

16*1/2″ مهره و ماسوره

16*3/4″ مهره و ماسوره

20*1/2″ مهره و ماسوره

20*3/4″ مهره و ماسوره

25*3/4″ مهره و ماسوره

25*1″ مهره و ماسوره

32*1″ مهره و ماسوره

16*1/2″ حلقه و ماسوره

16*3/4″ حلقه و ماسوره

20*1/2″ حلقه و ماسوره

20*3/4″ حلقه و ماسوره

25*3/4″ حلقه و ماسوره

25*1″ حلقه و ماسوره

1/2″MT+1/2″FT زانویی صفحه دار تو پیچ

1/2″MT+3/4″MT زانویی صفحه دار رو پیچ

1/2″MT+1/2″FT ه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ

1/2″MT+3/4″MT سه راهی 90 درجه صفحه دار رو پیچ

1/2″MT+1/2″FT سه راهی صفحه دار تو پیچ

1/2″MT+3/4″MT سه راهی صفحه دار رو پیچ

1/2″ سه راهی 90 درجه دیواری

1/2″ زانویی دیواری

1/2″ سه راهی دیواری

1/2″ درپوش تو پیچ

3/4″ درپوش تو پیچ

1″ درپوش تو پیچ

16mm بست لوله

20mm بست لوله

25mm بست لوله

32mm بست لوله

16mm بست زوج لوله

16mm بست لوله خار دار

1/2″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

1/2″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

3/4″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

3/4″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

1″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

1″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

1/2″ درپوش پلاستیکی 12250

1/2″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار

3/4″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار

1″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار

63mm صفحه نصب تک

153mm صفحه نصب زوج

280mm صفحه نصب زوج

280mm صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی

500mm صفحه نصب رادیاتوری

صفحه نصب زیر پکیج

(3/4″*1/2″)2b کلکتور

(3/4″*1/2″)3b کلکتور

(3/4″*1/2″)4b کلکتور

(3/4″*1/2″)5b کلکتور

(1″*1/2″)2b کلکتور

(1″*1/2″)3b کلکتور

(1″*1/2″)4b کلکتور

(1″*1/2″)5b کلکتور

(1″*1/2″)6b کلکتور

(1″*1/2″)7b کلکتور

(1″*1/2″)8b کلکتور

(1″*1/2″)9b کلکتور

(1″*1/2″)10b کلکتور

(1″*3/4″)3b کلکتور

(1″*3/4″)4b کلکتور

(1″*3/4″)5b کلکتور

(11/4″*1/2″)5b کلکتور

(11/4″*1/2″)6b کلکتور

(11/4″*1/2″)7b کلکتور

(11/4″*1/2″)8b کلکتور

(11/4″*1/2″)9b کلکتور

(11/4″*1/2″)10b کلکتور

(11/4″*3/4″)3b کلکتور

(11/4″*3/4″)4b کلکتور

(11/4″*3/4″)5b کلکتور

(11/4″*3/4″)6b کلکتور

3/4″ درپوش فلزی کلکتور

1″ درپوش فلزی کلکتور

11/4″ درپوش فلزی کلکتور

45*45 جعبه کلکتور

65*45 جعبه کلکتور

95*45 جعبه کلکتور

پایه کلکتور

3/4″ بست کلکتور

1″ بست کلکتور

1 1/4″ بست کلکتور

16*16 بوشن پرسی

20*20 بوشن پرسی

25*25 بوشن پرسی

32*32 بوشن پرسی

40*40 بوشن پرسی

50*50 بوشن پرسی

63*63 بوشن پرسی

20*16 بوشن تبدیل پرسی

25*16 بوشن تبدیل پرسی

25*20 بوشن تبدیل پرسی

32*20 بوشن تبدیل پرسی

32*25 بوشن تبدیل پرسی

40*25 بوشن تبدیل پرسی

40*32 بوشن تبدیل پرسی

50*32 بوشن تبدیل پرسی

50*40 بوشن تبدیل پرسی

63*40 بوشن تبدیل پرسی

63*50 بوشن تبدیل پرسی

16*16 زانوی 90 درجه پرسی

20*20 زانوی 90 درجه پرسی

25*25 زانوی 90 درجه پرسی

32*32 زانوی 90 درجه پرسی

40*40 زانوی 90 درجه پرسی

50*50 زانوی 90 درجه پرسی

63*63 زانوی 90 درجه پرسی

40*40 زانوی 45 درجه پرسی

50*50 زانوی 45 درجه پرسی

16*16*16 سه راهی پرسی

20*20*20 سه راهی پرسی

25*25*25 سه راهی پرسی

32*32*32 سه راهی پرسی

40*40*40 سه راهی پرسی

50*50*50 سه راهی پرسی

63*63*63 سه راهی پرسی

20*16 سه راهی تبدیل پرسی16- 16*20*16

16*16 سه راهی تبدیل پرسی20- 16*16*20

16*20 سه راهی تبدیل پرسی20

20*16 سه راهی تبدیل پرسی20

16*16 سه راهی تبدیل پرسی25

16*20 سه راهی تبدیل پرسی25

16*25 سه راهی تبدیل پرسی25

20*20 سه راهی تبدیل پرسی25

20*25 سه راهی تبدیل پرسی25

16*32 سه راهی تبدیل پرسی32

20*32 سه راهی تبدیل پرسی32

25*25 سه راهی تبدیل پرسی32

25*32 سه راهی تبدیل پرسی32

20*40 سه راهی تبدیل پرسی40

25*40 سه راهی تبدیل پرسی40

32*32 سه راهی تبدیل پرسی40

32*40 سه راهی تبدیل پرسی40

25*50 سه راهی تبدیل پرسی50

32*50 سه راهی تبدیل پرسی50

40*50 سه راهی تبدیل پرسی50

25*63 سه راهی تبدیل پرسی63

32*63 سه راهی تبدیل پرسی63

40*63 سه راهی تبدیل پرسی63

16*1/2″ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی

20*1/2″ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی

16*3/4″ انویی صفحه دار رو پیچ پرسی

20*3/4″ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی

20/1/2″*20 سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی

16*3/4″*16 سه راهی 90 درجه صفحه دار رو پیچ پرسی

20*3/4″*20 سه راهی 90 درجه صفحه دار رو پیچ پرسی

16*1/2″*16 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی

20*1/2″*20 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی

16*3/4″*16سه راهی صفحه دار رو پیچ پرسی

20*3/4″*20 سه راهی صفحه دار رو پیچ پرسی

16*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی

16*1/2″*20 سه راهی 90 دیواری پرسی

20*1/2″*20 سه راهی 90 دیواری پرسی

20*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی

16*1/2″ زانویی دیواری پرسی

20*1/2″ زانویی دیواری پرسی

25*3/4″ زانویی دیواری پرسی

16*1/2″*16 سه راهی دیواری پرسی

20*1/2″*20 سه راهی دیواری پرسی

16mm درپوش پرسی

20mm درپوش پرسی

25mm درپوش پرسی

32mm درپوش پرسی

40mm درپوش پرسی

50mm درپوش پرسی

63mm درپوش پرسی

16*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی

20*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی

20*3/4″ بوشن رو پیچ پرسی

25*3/4″ بوشن رو پیچ پرسی

25*1″ بوشن رو پیچ پرسی

32*1″ بوشن رو پیچ پرسی

32*11/4″ بوشن رو پیچ پرسی

40*11/4″ بوشن رو پیچ پرسی

50*11/2″ بوشن رو پیچ پرسی

63*2″ بوشن رو پیچ پرسی

16*1/2″ بوشن تو پیچ پرسی

20*1/2″ بوشن تو پیچ پرسی

20*3/4″ بوشن تو پیچ پرسی

25*3/4″ بوشن تو پیچ پرسی

25*1″ بوشن تو پیچ پرسی

32*1″ بوشن تو پیچ پرسی

32*11/4″ بوشن تو پیچ پرسی

40*11/2″ بوشن تو پیچ پرسی

50*1″1/2″ بوشن تو پیچ پرسی

63*2″ بوشن تو پیچ پرسی

16*1/2″ زانویی رو پیچ 90 پرسی

20*3/4″ زانویی رو پیچ 90 پرسی

25*3/4″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی

25*1″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی

32*1″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی

16*1/2″ زانویی چپقی پرسی

20*1/2″ زانویی چپقی پرسی

20*3/4″ زانویی چپقی پرسی

25*3/4″ زانویی چپقی پرسی

32*1″ زانویی چپقی پرسی

40*11/2″ زانویی چپقی پرسی

50*11/2″ زانویی چپقی پرسی

16*1/2″*16 سه راهی تو پیچ پرسی

20*1/2″*20 سه راهی تو پیچ پرسی

20*3/4″*20 سه راهی تو پیچ پرسی

25*1/2″*25 سه راهی تو پیچ پرسی

25*3/4″*25 سه راهی تو پیچ پرسی

32*3/4″*32 سه راهی تو پیچ پرسی

50*1″*50 سه راهی تو پیچ پرسی

16*1/2″ مهره و ماسوره پرسی

20*1/2″ مهره و ماسوره پرسی

25*3/4″ مهره و ماسوره پرسی

32*1″ مهره و ماسوره پرسی

40*11/4″ مهره و ماسوره پرسی

50*11/2″ مهره و ماسوره پرسی

والو کلکتوری یکسر مغزی آبی 1/2 SGP

والو کلکتوری یکسر مغزی قرمز 1/2 SGP

والو کلکتوری یکسر مغزی آبی 3/4 SGP

والو کلکتوری یکسر مغزی قرمز 3/4 SGP

16*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی

16*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی قرمز

20*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی

20*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی قرمز

20*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی

20*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی قرمز

25*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی

25*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی قرمز

والو هواگیری اتوماتیک “1 SGP

والو کنار گذر (بای پس) “1 SGP

والو یکسرتو پیچ “2/ 1 SGP

الو یکسرتو پیچ “4/ 3 SGP

والو واسطه 16*”2/ 1*16 SGP

والو تو پیچ رو پیچ “1 آبی SGP

والو تو پیچ رو پیچ “1 قرمز SGP

مهره و ماسوره “4 /3 *20پرسی، مخصوص والو “4/ 3 SGP

مهره و ماسوره “2 /1 رزوه ای، مخصوص والو “2/ 1 SGP

16mm حلقه استیل اتصال پرسی

20mm حلقه استیل اتصال پرسی

25mm حلقه استیل اتصال پرسی

32mm حلقه استیل اتصال پرسی

40mm حلقه استیل اتصال پرسی

50mm حلقه استیل اتصال پرسی

63mm حلقه استیل اتصال پرسی

16 اورینگ

20 اورینگ

25 اورینگ

32 اورینگ

40 اورینگ

50 اورینگ

63 اورینگ

1/2″ اورینگ

1″ اورینگ

20*1/2″ رابط تو پیچ کوپلی ویژه آبفا

25*3/4″ ابط تو پیچ کوپلی ویژه آبفا

20*1/2″ رابط رو پیچ کوپلی ویژه آبفا

25*3/4″ رابط رو پیچ کوپلی ویژه آبفا

20 شیر قطع و وصل (محفظه نیوپایپ)

25 شیر قطع و وصل (محفظه نیوپایپ)

20*1/2″ شیر شبکه نیوپایپ

25*3/4″ شیر شبکه نیوپایپ

25*3/4″ زانو چپقی کوپلی

32*1” زانو چپقی کوپلی

16*16*16 سه راهی کوپلی

20*20*20 سه راهی کوپلی

25*25*25 سه راهی کوپلی

16*20*16 سه راهی تبدیلی کوپلی

20*16*16 سه راهی تبدیلی کوپلی

20*16*20 سه راهی تبدیلی کوپلی

25*16*25 سه راهی تبدیلی کوپلی

25*20*20 سه راهی تبدیلی کوپلی

25*20*25 سه راهی تبدیلی کوپلی

16*1/2 زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی

16*1/2″*16 طه راهی 90 کوپلی

زانو دیواری کوپلی “2/ 1* 16

زانو دیواری کوپلی “2/ 1* 20

سه راهی تبدیلی 32*”4 /3*32 کوپلی یک سر رزوه

سه راهی تبدیلی “4 /3*”4 /3*32 کوپلی یک سر رزوه

25*1/2″ مغزی یکسر فلزی

25*3/4″ مغزی یکسر فلزی

32*1″ مغزی یکسر فلزی

40*1 1/4″ مغزی یکسر فلزی

50*1 1/2″ مغزی یکسر فلزی

63*2” مغزی یکسر فلزی

انشعاب گیر “2/ 1

انشعاب گیر “4/ 3

سه راهی 90 دیواری کوپلی 16*”2/ 1* 16

01-Feb شیر یک طرفه 2 / 1

16*1/2″ شیر شبکه نیوپایپ

16mm علمک دوش

20mm علمک دوش

3/4” اورینگ

16 شیر قطع و وصل (محفظه نیوپایپ)

والو آبی 1 SGP

والو قرمز 1 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره پرسی آبی 1/2 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره پرسی قرمز 1/2 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره پرسی آبی 3/4 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره پرسی قرمز 3/4 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره رزوه ای آبی 1/2 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره رزوه ای قرمز 1/2 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره رزوه ای آبی 3/4 SGP

والو کلکتوری همراه با مهره ماسوره رزوه ای قرمز 3/4 SGP

والو با قابلیت دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای “2/ 1 SGP آبی

والو با قابلیت دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای “2/ 1 SGP قرمز

20*1″ بوشن تو پیچ پرسی

32*1″ چپقی

32*32*3/4″ سه راهی تبدیل

32*3/4″*3/4″ سه راهی تبدیل

3/4″*32*3/4″ سه راهی تبدیل

3/4″ سه راهی 45 درجه

20*1″ بوشن رو پیچ پرسی

3/4” چهار راه 11752

63*63 زانوی 45 درجه پرسی

پرس هیدرولیک

40 قالب

50 قالب

63 قالب

40-50 فک پرس

63-75 فک پرس

16 فنر خم خارج لوله

20 فنر خم خارج لوله

25 فنر خم خارج لوله

32 فنر خم خارج لوله

فنر قیچی

ابزار تنظیم سه پره16-20-25

32 ابزار تنظیم

40 ابزار تنظیم

50 ابزار تنظیم

63 ابزار تنظیم

قیچی لوله بر 42 M

16-32 جعبه فک و قالب

16 فک و قالب

20 فک و قالب

25 فک و قالب

32 فک و قالب

16-32 لوله خم کن

16 قالب لوله خم کار

20 قالب لوله خم کار

25 قالب لوله خم کار

32 قالب لوله خم کار

باتری دستگاه پرس

شارژر دستگاه پرس

جعبه ابزار کامل

رول باز کن لوله

63-40 دستگاه برش لوله

160 دستگاه جوش تیگ تک فاز

250 دستگاه جوش تیگ سه فاز DC

4 لیتری محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)

20 لیتری محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)

70-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM