شیر فلکه برنجی سوزنی

شیر فلکه برنجی سوزنی سیم ایتالیا , شیر فلکه برنجی سوزنی کیتز ژاپن ,

شیر فلکه برنجی سوزنی تویو ژاپن , شیر فلکه برنجی سوزنی چینی ,

شیر برنجی سوزنی pn 20 , شیر برنجی سوزنی کلاس 150 ,

شیر برنجی سوزنی در سایزهای مختلف

سایزهای موجود شیر برنجی سوزنی

شیر برنجی سوزنی 1/2

شیر برنجی سوزنی 3/4

شیر برنجی سوزنی 1 اینچ

شیر برنجی سوزنی 11/4

شیر برنجی سوزنی 11/2

شیر برنجی سوزنی 2 اینچ

شیر برنجی سوزنی 21/2

شیر برنجی سوزنی 3 اینچ

14-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM