شیرگازی سیم ایتالیا

فشارکاری شیرگازی سیم ایتالیا 16 بار شیرگازی سیم ایتالیا 20 بار شیرگازی سیم ایتالیا 25 بار

جهت مصارف تاسیساتی ساختمانی شیرگازی سیم ایتالیا موجود

در فروشگاه از نوع اصل ایتالیا می باشد

سایزهای موجود شیرگازی سیم ایتالیا

شیرگازی سیم ایتالیا 1/2

شیرگازی سیم ایتالیا 3/4

شیرگازی سیم ایتالیا “1

شیرگازی سیم ایتالیا 11/4

شیرگازی سیم ایتالیا 11/2

شیرگازی سیم ایتالیا ‘2

شیرگازی سیم ایتالیا 21/2

شیرگازی سیم ایتالیا “3

شیرگازی سیم ایتالیا “4

36-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM