شیرکشویی کلاس ۸۰۰

شیر کشویی کلاس 800کربن استیل a105

شیر کشویی کلاس 800استیل 316 شیر کشویی کلاس 800استیل 304

با برندهای شیر کشویی کلاس 800اروپایی شیر کشویی کلاس 800 چینی

سایزهای شیر کشویی کلاس 800

شیر کشویی کلاس 800 1/2

شیر کشویی کلاس 800 3/4

شیر کشویی کلاس 800 “1

شیر کشویی کلاس 800 11/4

شیر کشویی کلاس 800 11/2

شیر کشویی کلاس 800 “2

شیر کشویی کلاس 800 21/2

شیر کشویی کلاس 800 ” 3

شیر کشویی کلاس 800 “4

31-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM