سوپاپ چدنی فلنجدار

سوپاپ چدنی فلنجدار , سوپاپ چدنی دنده ای ,

سوپاپ چدنی فلنجدار از سایز “2 تا “12

سوپاپ چدنی دنده ای از سایز “2 تا “6

سوپاپ فلنجدار فشار کاری 16 بار

در سوپاپ فلنجدار توری گالوانیزه گرم استفاده میگردد

اطلاعات در مورد سوپاپ فلنجدار

سوپاپ فلنجدار قطعه ای است كه در میان پمپ و چاه قرار گرفته و باعث جلوگیری ازبرگشت سیالی كه در لوله فاصله ته چاه تا پمپ قرار دارد به سمت چاه

ميشود تا بعد از خاموش شدن پمپ به همان صورت در لوله باقی‌ بماند. در صورت روشن كردن دوبارهپمپ احتیاجی به منتظر ماندن تارسيدن آب به پمپ نیست

كه بدين صورت فشاری هم به پمپ وارد نمیگردد

0-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM